0045 6067 2466

Betingelser

Lejebetingelser 2020/2021

Gyldig fra 1. november 2020 til 9. januar 2022.

Lejebevis
Lejebeviset er en formidlingsaftale, der regulerer leje af den reserverede feriebolig. Den lejede bolig er ikke ejet af Visitlakecomo, men af tredjepart. Formidlingsaftalen indgås direkte mellem lejer og Visitlakecomo, men for ejers regning. Aftalen er bindende. Lejeforholdet omfatter nævnte feriebolig med alt tilbehør som opgivet i beskrivelsen af denne. Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal. Ved indgåelse af lejeaftalen erklærer lejer at være fyldt 18 år og at være myndig.

Rengøring og skader
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Slutrengøring af ferieboligen kan mod betaling bestilles hos Visitlakecomo. Det er ikke tilladt lejer – af hensyn til ansvar over for ejeren af den lejede feriebolig – at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.

Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på feriebolig og inventar.

Skulle der under lejemålet opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette Visitlakecomo herom. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse, blive udbedret for den pågældende lejers regning.

Forsikring af lejer
I forbindelse med denne aftale er der ikke fra Visitlakecomos side tegnet nogen form for forsikring til dækning af personskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. Ej heller er der via Visitlakecomo forsikringsmæssig dækning for evt. skader på lejers og/eller dennes ledsageres ejendele under afvikling af lejemålet.

Force majeure
Visitlakecomo kan på grund af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde samt olie-/benzinindskrænkninger eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning.

 Betalings og Afbestillings- Betingelser

Lejeaftalen er bekræftet og bindende ved indbetaling.

Ved bestilling 62 dage før lejemålets begyndelse eller tidligere gælder følgende: 

1. rate på 40 % af den samlede lejepris forfalder til betaling straks og skal være Visitlakecomo i hænde senest 5 dage efter bestillingen er afgivet. 

Dette beløb refunderes ikke ved en evt. afbestilling.

2. rate på 30 % forfalder senest 60 dage før lejemålets påbegyndelse og skal være Visitlakecomo i hænde senest på dette tidspunkt.

Dette beløb refunderes ikke ved en evt. afbestilling

3. rate på restbeløbet forfalder senest 32 dage før lejemålets påbegyndelse og skal være Visitlakecomo i hænde på dette tidspunkt.

Sker afbestilling senere end de 32 dage, skal hele lejebeløbet betales.

Ved bestilling senere end 6 2dage før lejemålets påbegyndelse gælder følgende:  

Den samlede lejepris falder til betaling straks, og skal være Visitlakecomo i hænde senest 3 dage efter, at bestillingen er afgivet

Dette beløb refunderes ikke ved en evt. afbestilling.

Der gives ikke adgang til den lejede feriebolig, medmindre der over for Visitlakecomo er dokumenteret fuld indbetaling af den aftalte leje.

Ved ankomst betales et depositum direkte til ejer og der vil i dette beløb blive modregnet for strøm og gas samt evt. skader forvoldt af lejer. Dækker depositumet ikke forbrugs- og evt skader forvoldt af lejer, skal der afregnes direkte med ejer inden lejemålet forlades.

Vær opmærksom på, at der i Italien altid betales “city-tax” som afregnes direkte med ejer og denne “turist-skat” til enhver tid fastsættes af den italienske regering.

Reklamationer
Reklamationer over mangler ved ferieboligen skal straks meddeles til Visitlakecomo hvis kontaktoplysninger fremgår af lejebeviset. Reklamationer under opholdet modtages kun pr. telefon eller mail

Lejer er forpligtet til at indrømme Visitlakecomo en rimelig frist til at udbedre evt. mangler samt bidrage til at undgå forværring af skader og minimere evt. tab for Visitlakecomo. Hvis udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette OMGÅENDE meddeles til Visitlakecomo

Overdragelse af lejeaftale
Du kan – mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 – at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt fra begge involverede parter

Ændring af lejemålet kan ske pr. mail til ferie@visitlakecomo.dk

Oplys venligst ordrenummer og afbestillingsgrund.